کشتی پهلوانی

کشتی پهلوانی

admin
0

مقدمه
کشتی پهلوانی یکی از ورزش های زورخانه ای است که در ادوار گذشته پهلوانان در زورخانه ها و در پایان ورزش زورخانه ای به آموزش و کشتی گرفتن با شاگردان (نوچه ها)ی خود در گود زورخانه ها می پرداختند و در روزهاى تعطیل و جشن ها پهلوانان و نوخواسته ها به صورت مسابقه با شرایطی ویژه با یکدیگر کشتی می گرفتند و گاهی پهلوانی از یک زورخانه به
زورخانه یا از شهری به شهر دیگر می رفت و ادعای کشتی با پهلوان آن زورخانه و یا شهر می کرد. که طی مراسمی این کشتی ها با حضور جمع کثیری از ورزشکاران و پیشکسوتان انجام می شد.
پس از رواج کشتی های مرسوم در جهان (آزاد و فرنگی) پهلوانان زورخانه ای از داخل گود به روی تشک های کشتی آمدند و خود را با شرایط جهانی همراه کردند و بسیاری از صاحب نامان کشتی ایران که دارای مدال های فراوان المپیک، جهان و آسیا هستند از زورخانه ها برخاسته اند که برای مثال می توان از غلامرضا تختی، عبدالله مجتبوی، نبی سروری، عباس زندی، منصور مهدی زاده، علیرضا سلیمانی، ناصر گیوه چی، علی غفاری، منصور رییسی، محمدعلی صنعتکاران، حسین سلطانی نژاد، مهدی یعقوبی، عباس جدیدی، رسول خادم، امیر رضا خادم، محمد خادم و بسیاری دیگر از پهلوانان ایران نام برد.
کشتی پهلوانی نیاز به قدرت بدنی، تیز هوشی، سرعت انتقال، چالاکی و استقامت دارد که کشت یگیران با فراگرفتن ورزش های زورخانه ای و انجام آن تمام ویژگی های فوق را بدست می آورند. کشتی گیران آزاد و فرنگی در صورت حضور در تمرینات و مسابقات کشتی پهلوانی، در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی به راحتی می توانند با حریفان خود به مبارزه بپردازند.

 

زمان کشتى
دو زمان 5 دقیقه با یک دقیقه استراحت براى وزن 90 + کیلوگرم و یک زمان 5 دقیقه براى سایر اوزان.

 

اوزان کشتى
وزن هاى کشتى عبارتست از 60 تا 70 کیلو - 70 تا 80 کیلو – 80 تا 90 کیلو و 90 + کیلوگرم.
تبصره 1: کشتى براى کسب عنوان و اخذ بازوبند پهلوانى تنها در وزن 90 + کیلوگرم انجام خواهدشد.
تبصره 2: چگونگى برگزارى مسابقات بین المللى در اوزان و رده هاى سنى مختلف از سوى فدراسیون بین المللى ورزش هاى مى توانند مسابقات داخلى خود را در اوزان و IZSF زورخانه اى با توجه به شرایط میزبانى مشخص خواهد شد اما کشورهاى عضو رده هاى سنى تعیین شده برگزار نمایند.
تبصره: رده هاى سنى عبارتند از: نوجوانان، جوانان و بزرگسالان.

 

وزن کشى
وزن کشى کشتى گیران یک روز قبل از مسابقات انجام مى شود و وزن دقیق کشتی گیران هنگام وزن کشی در مقابل نام آنان و در جدول مسابقات ثبت خواهد شد.
قرعه کشى پس از اتمام وزن کشى با حضور نمایندگان کشورها انجام مى شود.
در شرایط اضطرارى کمیته فنى نسبت به زمان وزن کشى و چگونگى آن تصمیم خواهد گرفت.
سایر موارد
1. کشتى گیران هنگام وزن کشى باید لباس مناسب به تن داشته باشند.
2. وضعیت ظاهرى کشتى گیران مى بایست زیبنده عنوان پهلوانى باشد و استفاده از زیورآلات از قبیل انگشتر، دستبند، گردن آویز و سایر
وسایل زینتى ممنوع مى باشد.
3. وزن دقیق کشتى گیران هنگام وزن کشى در کنار نام آنان ثبت خواهد شد.

 

معاینه پزشکی
ارائه برگ معاینه پزشکی مورد تایید فدراسیون ملی کشور مربوطه هنگام ثبت نام مسابقه برای شرکت کنندگان الزامی است در غیر اینصورت قبل معاینه خواهند شد. بدیهى است ورزشکاران بدون داشتن IZSF از وزن کشى با پرداخت 20 دلار براى هر شرکت کننده توسط پزشک مورد تایید برگ معاینه پزشکى حق شرکت در مسابقه را ندارند.

 

لباس کشتى پهلوانى و مشخصات آن
-1 نطعى یا شلوار کشتى پهلوانى عبارتست از شلوار ورزش هاى زورخانه اى که از کمر تا زیر زانوى کشتى گیر را پوشش مى دهد و از پارچه اى بسیار محکم دوخته مى شود تا هنگام استفاده حریف از آن پاره نشود.
-2 فراخى سر زانو (سرکاسه) یا (پیش کاسه) شلوار کشتى پهلوانى باید به حدى باشد که انگشتان حریف بتواند آن را بگیرد.
-3 شلوار کشتى پهلوانى (نطعى) باید فاقد هرگونه اشیاى فلزى از قبیل سگک و یا گل هاى میخى تزیینى باشد.
-4 سر زانو (پیش کاسه) یا (سرکاسه) و کمر شلوار باید به طریقى نوار دوزى شده باشد که هنگام استفاده حریف از آن پاره نشود.
-5 کمربند پارچ هاى محکم به رنگ آبی یا قرمز باید دو دور به کمر بسته شود و گره آن باید به طریقى باشد که هنگام استفاده حریف باز نشود.
-6 پوشش بالاتنه کشتى پهلوانى عبارتست از دو بنده کشتى به رنگ قرمز یا آبی که بر اساس قرعه تعیین مى شود.
-7 کشتى گیران ملزم به پوشیدن کفش کشتى مى باشند.
تبصره: کشتى گیران شرکت کننده بایستى دو عدد نطعى و دو عدد دو بنده کشتى به رنگ هاى آبى و قرمز و کفش کشتى به
همراه داشته باشند.

 

اصطلاحات شلوار و لباس کشتى پهلوانى
« پیش قبض » -1 قسمت کمر شلوار از جلو
« پس قبض » -2 قسمت کمر شلوار از پشت
« سرکاسه یا پیش کاسه » -3 قسمت جلوى زانوى شلوار گویند. 
« پس کاسه یا پشت کاسه » -4 قسمت پشت زانوى شلوار

 

گروه بندى مسابقات
-1 شرکت کنندگان در هر وزن در یک گروه قرار گرفته و کشتى گیر بازنده در دور بعدى به گروه بازنده ها خواهد رفت.
-2 هر کشتى گیر با دو باخت و دو بار تساوى صفر- صفر از جدول مسابقات حذف خواهد شد.
-3 نفرات اول و دوم از بین جدول برنده ها و نفرات سوم تا دهم از بین گروه بازنده ها برگزیده خواهند شد.    

مقررات فنى
-1 زیرگیرى فقط در سرپا و از زانو به بالا مجاز است.
-2 گرفتن پیش قبض و پس قبض، پس کاسه و پیش کاسه در هر شرایطى آزاد است.
-3 اجراى فنون و بدل کاری به وسیله پا با پا آزاد است .
-4 هنگام بدل کارى ها، اجراى فنون مربوطه، استفاده از دست، از بالاى زانوى حریف مجاز است.

 

امتیازات فنون کشتى پهلوانى
-1 خاک کردن حریف با استفاده از پیش کاسه، پس کاسه، پیش قبض و پس قبض (استفاده از شلوار کشتى پهلوانى) دو امتیاز و با زیرگیرى طبق مقررات (از زانو به بالا) یک امتیاز خواهد داشت.
-2 در صورتیکه مجرى فن تا 10 ثانیه پس از خاک کردن حریف اجراى فن نکند کشتى توسط داور وسط سرپا اعلام خواهد شد. شود، در منطقه اصلى تشک 2 امتیاز و در صورتیکه اجراى فن از داخل منطقه « پهلو » -3 هر فنى که اجراى آن منجر به فرود آمدن حریف با
امتیاز 2 « پهلو » شود 1 امتیاز خواهد داشت و داور وسط با بیان کلمه « پهلو » اصلى تشک شروع و در خارج از منطقه اصلى منجر به فرود با یا یک را اعلام خواهد کرد.
-4 اجرای فنونی که از داخل تشک آغاز شود و در خارج از منطقه هشدار منجر به خاک شدن حریف شود یک امتیاز به نفع مجری فن ثبت خواهد شد و کشتی با سوت داور در وسط تشک به صورت سرپا ادامه خواهد یافت.
-5 چنانچه مدافع با دست از زانو به پایین پاى حریف به منظور خنثى کردن فن استفاده کند در صورت خنثى شدن فن 2 امتیاز از دست خواهد داد و 2 امتیاز و یک آگاهى به نفع حریف ثبت مى شود و کشتى در سرپا ادامه مى یابد.
-6 در صورتیکه اجراى فن در سر پا از داخل منطقه اصلى و هشدار تشک آغاز شود و در خارج از منطقه اصلى و هشدار منجر به ایجاد شرایط ضربه فنى (پیروز) شود 3 امتیاز به نفع مجرى فن ثبت خواهد شد و کشتى در وسط تشک به صورت سر پا ادامه خواهد یافت.
-7 در صورتیکه اجرای فن در خاک و از داخل تشک آغاز و در خارج از منطقه اصلى منجر به ایجاد شرایط ضربه فنى شود 2 امتیاز به نفع مجرى فن ثبت خواهد شد و کشتى در سرپا ادامه مى یابد.
-8 هریک از شرایط فوق براى مجرى فن نیز رخ دهد امتیاز مربوطه به نفع حریف ثبت خواهد شد. و شرایط آن « پیروز » ضربه فنی -1 تماس دو شانه با تشک -2 پل رفتن -3 تماس دو آرنج از پشت با تشک یا آرنج به آرنج شدن -4 تماس یک شانه با تشک یا قرار گرفتن در شرایط زاویه باز (بیش از 90 درجه)
تبصره: در هر شریطى مجرى فن قبل از حریف به خطر بیفتد و شرایط ضربه فنى (پیروز) براى او ایجاد شود به منزله باخت با ضربه فنى (پیروز) خواهد بود.

 

چگونگى برنده شدن در صورت تساوى
-1 در صورتیکه دو کشتی گیر در پایان وقت قانونی از نظر امتیازات مساوی باشند کشتی گیری برنده می شود که هشدار کمترى دارد.
-2 اگر دو کشتی گیر در شرایط مساوى (آگاهى و هشدار) باشند کشتی گیری برنده اعلام می شود که بالاترین نمره فنی را گرفته باشد.
-3 اگر دو کشتى گیر از شرایط مساوى بند 2 برخوردار باشند کشتى گیرى برنده مى شود که آخرین امتیاز فنى را گرفته باشد.
-4 اگر امتیازات دو کشتی گیر در دوره های مقدماتی و نیمه نهایی بعد از وقت هاى قانونی صفر باشد هر دو کشتى گیر به گروه بازنده ها منتقل مى شوند.
-5 اگر کشتی گیر برای بار دوم با شرایط فوق مساوی کند کشتی گیر از جدول مسابقات حذف خواهد شد و در صورت تساوى با کسب امتیاز، شرایط بندهاى 1 تا 3 در نظر گرفته خواهد شد و کشتى گیر در جدول باقى خواهد ماند.
-6 در صورت تساوی (صفر- صفر) کشتی گیران در کشتی فینال و رده بندی، در وقت هاى قانونى، بعد از یک دقیقه استراحت کشتی یک زمان 3 دقیقه اى ادامه خواهد یافت و هر کشتی گیری که اولین امتیاز را کسب کند برنده اعلام خواهد شد.
-7 در صورتى که کشتى بدون کسب امتیاز در وقت قانونى و وقت اضافه به پایان برسد داور بلافاصله در زمان قدرت، قانون خط تساوى را اعمال خواهد کرد.

 

تعریف زمان و خط تساوى و مقررات آن
زمان قدرت: عبارت است از 1 دقیقه وقت اضافى بعد از وقت هاى قانونى و سه دقیقه وقت اضافه . 
خط تساوى: عبارت است از دو خط موازى که در منطقه مرکزى تشک به فاصله 40 سانتى متر از یکدیگر رسم شده است.

- کشتى گیرانى که در شرایط بند 7 آیین نامه تساوى قرا بگیرند توسط داور وسط در پشت خط هاى تساوى قرار خواهند گرفت و هر دو کشتى گیر با دست هاى راست خود پیش قبض و با دست هاى چپ خود پیش کاسه پاى راست حریف را گرفته و کشتى با سوت داور، براساس
مقررات تا حصول نتیجه ادامه مى یابد.
- آزاد کردن پیش قبض یا پیش کاسه در قانون خط تساوى از دست حریف به منزله کسب امتیاز و پایان مسابقه است.
- عدم توجه به رعایت مقررات خط تساوى و یادآورى داور، موجب از دست دادن امتیاز و باخت خواهد بود.
- در صورتیکه حریف شخصاً دست یا دست هاى خود را از پیش قبض یا پیش کاسه حریف رها کند و بلافاصله مبادرت به اجراى فن نماید که منجر به اجراى فن شود، مسابقه پایان یافته و مجرى فن برنده اعلام مى شود و در صورت عدم کسب امتیاز بازنده خواهد بود.
- اگر کشتى گیران در یک دقیقه (زمان قدرت) نتوانند امتیازى از یکدیگر بگیرند در پایات وقت (قدرت) کشتى قطع و کشتى گیر سبک تر بر اساس وزن کشى روز اول که در برگه هاى داورى درج شده برنده مى شود.
- در صورت تساوى وزن با توجه به امتیازات مثبت طبقه بندى امتیازات کشتى هاى قبلى برنده مشخص خواهد شد.
- بخشیدن یا حاضر نشدن در مسابقه نهایى و رده بندى به منزله باخت و حذف از جدول خواهد بود.

چگونگی تعیین وزن کشتی گیران و برنده شدن کشتی گیر سبک تر
وزن کشتی گیران هنگام وزن کشی دقیقاً در جدول مربوطه و در مقابل نام آنان ثبت می شود و در محل مخصوص برگه های داوری منعکس خواهد شد که معتبر و مورد قبول گروه فنی و داوری و ملاک محاسبه خواهد بود، در صورت تساوی وزن مندرج در برگه های داوری بر اساس وزن کشی روز اول، بلافاصله مجدداً از دو کشتی گیر وزن کشی خواهد شد و کشتی گیر سبک تر برنده اعلام خواهد شد.


خطاها، اعمال خلاف و جرائم آنها
-1 کشیدن انگشت دست یا مفاصل برخلاف مفصل؛
-2 اجراى فن و پرتاب یا کوبیدن حریف بر روى تشک یا پرت کردن حریف به خارج از تشک بعد از سوت داور؛
-3 فشار با سر یا آرنج به سینه یا پهلوى حریف ( این حالت با سرشاخ و فشار آوردن به حریف براى بیرون راندن از تشک متفاوت است)؛
-4 هرگونه حرکات ایذایی به تشخیص داوران.
* اجرای هریک از اعمال خلاف پس از تذکر اولیه داور برای بار اول (آگاهی) و یک امتیاز به نفع حریف، برای بار دوم (هشدار ) و دو امتیاز به
نفع حریف و برای بار سوم (پیروز) برنده حریف با ضربه فنی.
اخراج کشتى گیر
کشتى گیرى که به عمد و با خشونت مرتکب اعمالى شود که دور از آیین پهلوانى و جوانمردى باشد با نظر داوران و سرپرست فنى مسابقات بازنده اعلام خواهد شد و از جدول مسابقات حذف مى شود و با توجه به شدت عمل خلاف یا تایید کمیته فنى
مسابقات محروم خواهد شد.
اعمالى که موجب اخراج کشتى گیر مى شود
-1 اهانت به داوران و مسئولین برگزارى مسابقات و انجام هرگونه عملیات ناشایست و مغایر با اصول اخلاق پهلوانى؛
-2 به عمد با سر ضربه زدن به حریف که منجر به آسیب دیدگى شدید حریف شود و فرو کردن انگشت به چشم، دهان یا بینى حریف؛
-3 گاز گرفتن؛
-4 گرفتن عمدى، فشار دادن و یا ضربه زدن به نقاط حساس بدن که موجب مصدوم شدن و عدم توانایى در ادامه مسابقه شود.

 

تشخیص کم کارى و تمارض
-1 بستن کشتى؛
-2 فرار از فن؛
-3 فرار از تشک
-4 توجه نکردن به یاد آورى داور
-5 براى تازه کردن نفس، خود را به آسیب دیدگى زدن و توقف کشتى به بهانه هاى مختلف که در صورت عدم تایید پزشک و ادامه عمل (وقت کشی) برای بار اول (آگاهی) و یک امتیاز به نفع حریف، برای بار دوم (هشدار ) و دو امتیاز به نفع حریف و برای بار سوم با نظر پزشک مسابقات، داوران و سرپرست کمیته فنى مسابقات، کشتى با ضربه فنى (پیروز) به نفع حریف اعلام خواهد شد. 
-6 حداکثر وقت تلف شده جهت تعویض لباس به علت پاره شدن احتمالى، دیر آمدن روى تشک، تمارض و غیره مجموعاً دو دقیقه مى باشد و کشتى گیر به هر دلیل بیش از دو دقیقه اتلاف وقت داشته باشد با اعلام وقت نگهدار و داور ارشد بازنده اعلام خواهد شد.
-7 در صورت ادامه مداوا توسط پزشک، زمان محاسبه نخواهد شد.

 

شرایط اخطار(آگاهی) و (هشدار)
-1 خروج از تشک به هر صورت (فرار یا با فشار حریف) براى بار اول به کشتى گیر خارج شده از تشک (یاد آورى) مى شود و امتیاز منفى و جریمه اى براى او در نظر گرفته نمى شود. پیش » یک امتیاز به نفع حریف ثبت و در حالیکه در وسط تشک « آگاهى » 
-2 خروج از تشک به هر صورت پس از یادآورى اولیه با دادن به دست حریف داده خواهد شد کشتی با سوت داور ادامه خواهد یافت.
-3 خروج از تشک به هر صورت پس از مرحله آگاهى به کشتى گیر هشدار اول داده مى شود و 2 امتیاز به نفع حریف ثبت مى شود در حالیکه به دست حریف داده خواهد شد کشتی با سوت داور ادامه خواهد یافت. « پیش کاسه » در وسط تشک
-4 خروج از تشک به هر صورت پس از هشدار اول ثبت دو امتیاز و اخطار دوم به نفع حریف و اعلام هشدار دوم و ادامه کشتى در شرایطى که پیش قبض و پیش کاسه به دست حریف داده شده است.
-5 در صورت تکرار مرحله هشدار براى هر بار، مجددا شرایط بند 4 تا پایان وقت قانونى مسابقه تکرار و در برگ داورى منظور مى شود.

 

حاضر نشدن کشتى گیر روى تشک
پس از اولین اعلام نام کشتى گیران از طریق بلند گوى سالن مسابقه، کشتى گیران حداکثر یک دقیقه و سى ثانیه فرصت دارند روى تشک حاضر شوند. در غیر اینصورت پس از یک دقیقه و سی ثانیه و سه بار اعلام نام کشتى گیر و حاضر نشدن او حریف پیروز اعلام مى شود.

داوران مسابقه
کشتى با دو داور کنار و یک داور وسط و یک داور ارشد انجام مى شود و یک نفر نیز وظیفه نگهداشتن وقت را عهده دار خواهد بود.
وظایف داوران
وظیفه داور ارشد
هماهنگى، کنترل و نظارت بر کار داوران کنار و داور وسط کنترل کارت شناسایی کشتی گیران کنترل برگه های داوری قبل از شروع مسابقه هماهنگی با وقت نگهدار جهت شروع مسابقه کنترل رنگ لباس و کمربند کشتی گیران با رنگ نوشته شد در برگه های داوری بررسى و ارائه اعتراضات به سرپرست فنى جهت اتخاذ تصمیم مقتضى
اعلام نتیجه کشتى و ابلاغ به داور وسط 
وظیفه داور وسط
- بررسی لباس کشتی گیران (شلوار کشتی پهلوانی) و کفش کشتی از نظر نداشتن اشیای فلزی از قبیل قلاب، سگک، گل میخ و غیره
- بررسی پیش کاسه شلوار از نظر فراخی در حدی که انگشتان دست حریف بتواند آن را بگیرد.
- بررسی کمربند کشتی گیران از نظر رنگ و محکم بودن گره آن
- بررسی ناخن ها و نداشتن آثار جراحت و چرب نبودن بدن
- اعلام امتیازات با علامت دست به داوران کنار
- دادن تذکر به موقع به کشتی گیران کم کار و کشتی گیرانی که اعمال خطا و خلاف انجام می دهند.
- قطع کشتی در مواقع احساس خطر برای کشتی گیران
به موقع به کشتی گیران با هماهنگی داوران کنار « هشدار » و « آگاهی » - یادآورى کردن و دادن
« پیروز » - اعلام ضربه فنی و پایان مسابقه با زدن سوت و بیان واژه
- اعلام پایان مسابقه پس از اتمام وقت قانونی
وظیفه داوران کنار:
- دقت و توجه به تمام دقایق و زوایاى مسابقه
- همکارى صمیمانه با داور وسط و داور ارشد
- اعلام امتیاز توسط وسایل الکترونیکی یا دستی
- ثبت امتیازات تایید شده کشتى گیران در برگه های داوری یا وسایل الکترونیکی
- در صورت قضاوت با برگه های داوری در پایان مسابقه و اعلام رای و پس از امضاء و تحویل به داور ارشد.
وظیفه وقت نگهدار
-1 در هر مسابقه یک نفر وظیفه نگهداری وقت مسابقه را عهده دار خواهدبود که با اعلام سوت آغاز مسابقه توسط داور شروع مى شود و بعد از اتمام وقت قانونى با زدن زنگ، پایان وقت را اعلام خواهدکرد.
-2 وقت نگهدار وظیفه محاسبه وقت هاى تلف شده را نیز عهده دار مى باشد.
-3 حداکثر وقت تلف شده جهت تعویض لباس به علت پاره شدن، دیر آمدن روى تشک، تمارض حریف و غیره مجموعاً 2 دقیقه مى باشد و کشتى گیر بهر دلیل بیش از 2 دقیقه اتلاف وقت داشته باشد با اعلام وقت نگهدار و داور ارشد بازنده اعلام مى شود.
* در صورت ادامه مداوا توسط پزشک زمان محسوب نخواهد شد.
لباس داوران
-1 جلیقه داورى - پیراهن آبى فیروزه اى- شلوار کتان (سرمه اى رنگ)- کمربند مشکى- کفش مشکى بدون پاشنه.
-2 مچ بند آبی دست راست و مچ بند قرمز دست چپ.

اعتراضات
-1 در صورتیکه کشتى گیرى به نحوه قضاوت یا اعلام نتیجه اعتراض داشته باشد مى بایست اعتراض خود را بلافاصله با ذکر دلیل از طریق سرپرست خود به سرپرست فنى مسابقات ارائه دهد.
انجام خواهد شد و نتیجه نهایى را اعلام خواهند کرد و این راى غیرقابل تغییر است.
IZSF -2 بازبینى فیلم توسط سرپرست فنى مسابقه، داور ارشد و ناظر 
-3 در صورتى که اعتراض وارد باشد نتیجه مسابقه تغییر خواهد کرد و مبلغ 50 دلار مسترد خواهد شد، در غیر این صورت نتیجه قبلى در واریز خواهد شد. IZSF جدول منظور مى گردد و مبلغ پیوست اعتراض نامه به حساب فدراسیون بین المللى ورزش هاى زورخانه اى 
-4 به اعتراضاتى که در زمان تعیین شده و بعد از شروع دوره بعد به سرپرستى مسابقات برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

سایر موارد 
-1 استفاده از طرح هاى سنتى به صورت گلدوزى روى شلوار کشتى پهلوانى مجاز است.
-2 استفاده از پرچم یا نام کشور و نشان مخصوص باشگاه فقط روى سینه یا بالاتنه پشت لباس مجاز است.

دیدگاه خود را ثبت کنید